WMA architects

Veřejné prostranství v okolí obecního úřadu v Raduni

Předmětem této studie je návrh areálu a objektu technických služeb, vymezení územní rezervy pro výstavbu kulturního domu a úprava veřejného prostranství v obci Raduň. Základním požadavkem zadání je sjednocení prostor technického dvora, které jsou v současnosti rozptýleny v celém území, a navržení budovy s odpovídajícím zázemím pro tyto účely. Další úkol návrhu představuje prověření vhodného umístění objektu kulturního domu včetně zohlednění prostorových, funkčních a architektonických vazeb v území. V neposlední řadě se návrh zabývá zkvalitněním přilehlých veřejných prostranství, jejich efektivnějším využitím a doplněním venkovního mobiliáře.

STÁVAJÍCÍ STAV

Řešené území se nachází v centrální části obce, kde jsou soustředěny budovy občanské vybavenosti a veřejné infrastruktury, například obecní úřad, základní a mateřská škola nebo autobusová zastávka. Lokalita je ze západní strany vymezena ulicí Gudrichova, ze severu ohraničena zástavbou rodinných domů, na jižní straně navazuje na předprostor základní školy a na východě přechází v zeleň zámeckého parku. Zájmové území lze rozčlenit na dva celky – centrální prostory obce a koupaliště s přilehlými plochami. Tyto části od sebe odděluje protékající potok Raduňka, jenž je v současné době přemostěn subtilní dřevěnou lávkou. V řešeném prostoru jsou v současnosti neuspořádaně umístěny plochy a objekty technických služeb obce. V blízkosti základní a mateřské školy se nachází dětské a workoutové hřiště, které volně navazuje na posezení před restaurací Pod zámkem. V území je umístěna také zastávka linkového autobusu s točnou, jež však využívají k parkování i osobní auta a vytvářejí tak překážku v silničním provozu. Severovýchodní část lokality je tvořena koupalištěm – umělou nádrží s betonovým dnem, která je v současné době nevyužívaná. Řešeným prostorem prochází trasa vysokého napětí a sdělovacího vedení, jež ústí v telekomunikačním objektu poblíž obecního úřadu.

KONCEPCE NÁVRHU

  1. Budova a prostory technických služeb
  • Parcelní čísla: pozemek č. 271
  • Zastavěná plocha: celkem 592 m2 (z toho budova 550 m2, přístřešek 42 m2)
  • Obestavěný prostor: 2200 m3
  • Užitná plocha budovy: 250 m2

Stávající objekty a prostory technického dvora jsou sjednoceny navrhovaným areálem umístěným v severovýchodním svahu pod restaurací Pod zámkem a z východní strany obtékaným potokem Raduňkou. Součástí návrhu je rovněž objekt technických služeb, který svým tvarem reaguje na svažitý okolní terén, do kterého díky zelené střeše opticky volně přechází. Dispozice je tvořena dvěma prostornými garážemi, dílnou, sklady, zázemím pro zaměstnance a venkovním otevřeným přístřeškem. Nachází se zde také WC pro veřejnost se vstupem nezávislým na provozu technického dvora, které zajistí dostatečné hygienické zázemí při obecních a kulturních akcích. Jelikož hmota budovy kopíruje mírně vzestupný terén, výška jednotlivých vnitřních prostor je odlišná. Nejvyšší světlá výška 3780 mm je navržena v prostorách garáží, aby dle požadavku investora byla možná instalace sekčních garážových vrat s výškou 3500 mm, které umožní pohodlný průjezd vozidel a strojů. Denní osvětlení je zajištěno okenními otvory orientovanými na jihovýchod, prostor dílny je osvětlený prostřednictvím střešního světlíku. Obvodová nosná konstrukce objektu je navržena z betonových tepelněizolačních tvárnic z vibrolisované betonové směsi doplněných o tepelněizolační vložku. Strop je tvořen železobetonovou monolitickou deskou. Plochá střecha s přesahem ve tvaru elegantní křivky je navržena jako pochozí zelená střecha s intenzivní zelení, předpokládanou vegetaci bude tvořit tráva, trvalky a nízké keře. Železobetonová monolitická atika bude provedena z pohledového betonu. Dveře do garáží a do dílny – sekční vrata šedý barva, Okna barva šedá.

Na pozemku technického dvora je umístěn také krytý přístřešek pro kontejnery, který je veřejnosti přístupný z ulice bez nutnosti vjezdu do areálu. Obvodová nosná konstrukce objektu je tvořena železobetonovými monolitickými stěnami, ocelová konstrukce vynáší plochou střechu. Střecha je navržena jako zelená střecha s extenzivní zelení osázená rozchodníky. Vrata přístřešku tvoří skládací dvoukřídlá brána s ocelovou konstrukcí s výplní z ocelového roštu.

Všechny ocelové prvky budou žárově pozinkovány a natřeny grafitovou antracitovou barvou.

Zpevněná pojížděná plocha areálu technického dvora je tvořena z asfaltu. Vjezd tvoří dvoukřídlá brána z ocelové konstrukce s výplní z ocelového roštu doplněná o vstupní branku ve stejném provedení.

  1. Kulturní dům
  • Parcelní čísla: pozemek č. 271
  • Orientační zastavěná plocha: cca 600-650 m2
  • Orientační obestavěný prostor: cca 3650-3700 m3

Analýzou prostorových, funkčních a architektonických vazeb v území byl pro umístění kulturního domu zvolen pozemek v centrální části obce v návaznosti na významné budovy a pěší trasy. Je umístěn severovýchodně od budovy obecního úřadu, kde dodržuje uliční čáru stávající zástavby. Předmětem návrhu bylo zpracování hmotového návrhu, významnost objektu v urbanistické struktuře, zároveň se snaží nevyčnívat. Prostupnost hmoty. Tvar střechy objektu vychází z valbové střechy a odkazuje na použití tohoto typu střešní konstrukce na okolních budovách občanské vybavenosti (mateřská škola, obecní úřad a základní škola). Dispozice kulturního domu je tvořena sálem pro 150 osob (cca 200 m2), přísálím s barem, zázemím pro návštěvníky, jevištěm a zázemím vystupujících. Hlavní vstup je navržen z ulice Gudrichova, kde vzniká předprostor doplněný o nezbytný mobiliář – lavičky, stojany na kola, a zeleň. Materiálově je plocha pojata jako dlážděná plocha z velkoformátové kamenné dlažby v pískových odstínech. Lavice jsou tvořeny hladkými monolitickými železobetonovými prvky.

Ze sálu je navržen vstup na terasu za obecním úřadem (280 m2), z dřevěných prken – prostor pro setkávání spolků/rozšířený prostor při akcích v KD, oživení veřejného života. Centrální strom obklopený trojicí lavic ve tvaru ze segmentů kruhu z pevného polyetylenu.

Parkovací kapacity pro kulturní dům budou zajištěny vytvořením štěrkového trávníku před  areálem technických služeb a využitím stávajícího parkoviště u zámku.

Součástí návrhu kulturního domu je také úprava stávajícího objektu telekomunikačního vedení, který bude s objektem sousedit. Stávající objekt telekomunikačního vedení je opláštěn polotransparentním obkladem v líci přesahu střechy. Svislý a vodorovný rošt vynáší perforovaný trapézový měděný plech. Navrhované řešení zachovává funkci stávajícího objektu a zvyšuje jeho estetickou hodnotu.

  1. Úprava veřejného prostranství

Pěší stezka – Klíčovým prvkem návrhu je pěší stezka, která prochází skrze celé řešené území a vzájemně propojuje jednotlivé plochy a objekty návrhu. Chodník navazuje na prostranství před budovou základní školy, prochází kolem dětského a workoutového hřiště, mostem překlenuje potok Raduňku, a kolem zázemí sportoviště směřuje ke koupališti. Povrch stezky je tvořený pískovcovými odseky. Stezka je doplněná o venkovní mobiliář a veřejné osvětlení. Lávka – Součástí pěší stezky je návrh nové lávky, která nahrazuje stávající nevyhovující. Lávka je tvořena betonovými patkami, dřevěnou konstrukcí, ocelovými spojovacími prvky. Zábradlí tvoří nerezová síť s nerezovým madlem. Umístění lávky bylo zvoleno tak, aby se minimalizovala její délka. Na lávku navazuje poznávací stezka „v korunách stromů“ – přibližující druhy stromů, zvířat a rostlin dané lokality. Je tvořená dřevěnou palubou nad korytem potoka s vyhlídkovými plošinami, zábradlí je tvořeno kovovým rámem, výplň z nerezové sítě, dřevěné madlo.

Hřiště – Úprava hřiště zahrnuje vymezení a oddělení plochy dětského hřiště a workoutové zóny. Navržené řešení nevyžaduje významné přesuny stávajících prvků, přesun se dotkne pouze houpaček a hrazdy. Povrch obou oblastí je tvořen mulčovací kůrou ( alt. Jemným kačírkem), která tlumí nárazy, zachovává přírodní ráz a zajišťuje snadnou údržbu kolem prvků. Hřiště v návaznosti na pěší stezku, v bezprostřední blízkosti obou zón jsou zřízeny zálivy s venkovním mobiliářem – lavičkami, stojany na kola, koši atd. Posezení před restaurací Pod zámkem s výhledem na hřiště je nahrazeno novými sedacími objekty s kruhovým nebo oválným stolem s ocelovou pozinkovanou konstrukcí se sedáky a stolovou deskou z hliníkového plechu – barva šedá a žlutá.

Autobusová zastávka – Zřízením velkoformátových okenních otvorů ve stávající obvodové konstrukci se zvýší transparentnost vnitřního prostoru, okna jsou doplněny o sedací parapety. Součástí návrhu je doplnění mobiliáře a rozšíření zpevněných ploch kolem objektu. V blízkosti zastávky jsou navržena nová podélná parkovací stání tak, aby byl zachován plynulý průjezd autobusů i bezpečnost silničním provozu. Parkovací stání budou vydlážděny z žulové kostky, pruhy z žulové mozaiky kontrastní barvy. Komunikace k parkovišti je doplněna o zpomalovací příčný prah tak, aby zpomalila na maximum projíždějící automobily.

Zpevněná plocha – Před areálem technických služeb je navržena nová zpevněná plocha, která bude sloužit k pořádání obecních, kulturních a jiných nárazových akcí, pro něž v současnosti není v obci dostatečný prostor. V době mimo konání těchto událostí může sloužit jako parkoviště. Zpevněná plocha je tvořena štěrkovým trávníkem, rozčlenění jednotlivých parkovacích stání je provedeno pruhy z žulové mozaiky kontrastní barvy.

Koupaliště – V neposlední řadě zahrnuje návrh úpravy veřejného prostranství také vodní plochu a přilehlé prostory koupaliště v severovýchodní části řešeného území. Umělá nádrž s betonovým dnem a travnatou odpočinkovou plochou je doplněna o písečnou pláž orientovanou jihozápadním směrem a dřevěnou palubu tvarově dotvářející záliv v jižní části. Ve středu vodní plochy koupaliště je navržen plovoucí ostrůvek s dřevěnou palubou.

 

TOPlist