WMA architects

Úprava veřejného prostranství v okolí kulturního domu v Bohuslavicích

Řešené území je vymezeno ze severu silnicí III.třídy ulicí Opavskou, hlavní průtah obcí, z jihu a západu Bohuslavickým potokem a z východu rybníkem. V centrální části je umístěn kulturní dům s restaurací. Objekt byl postaven v 70. letech 20. století, pravděpodobně jako typizovaná stavba. Domníváme se , že z tohoto důvodu je hlavní vstup nelogicky orientován mimo hlavní přístupový prostor a to z boku, ze západní strany. Jako hlavní vstup se jeví prostor restaurace. Z východní strany je situováno zásobování a vedlejší vstupy. Na jižní straně je umístěna louka, která je využívaná pouze pro občasné letní akce. Stávající severní předprostor je tvořen nečleněnou asfaltovou plochou, kde se stýkají tři ulice napojující se na průtahovou komunikaci. Zároveň se na ploše parkuje a je zde umístěná linková autobusová zastávka. Vznikají zde tak kolizní a nebezpečné dopravní situace.
Cílem návrhu je v rámci stávajících prostorových možností upravit dopravní řešení, zabezpečit parkování a vytvořit adekvátní předprostor u vstupu do kulturního domu.

Severní prostor řešeného území je nutné využívat jako parkoviště, které je však na plnou kapacitu využíváno pouze v době konání akcí. Při denním provozu je prostor také používán k průchodům všemi směry, pěšími i cyklisty. Z tohoto důvodu navrhujeme jednosměrné průjezdné parkoviště se šikmými stáními pod úhlem 60°. Parkovací plochu navrhujeme ve zvýšené jednotné úrovni s navazujícími pěšími komunikacemi – chodníky. Samotná parkovací stání jsou prostorově oddělena od pěších komunikací zahrazovacími sloupky, případně sníženou obrubou o 2cm. Vzniká tak bezbariérový prostor, který je lépe využitelný pro velké společenské akce např. Anenské slavnosti atd. Zároveň je možné při denním provozu jakkoli pěšky křižovat prostor parkoviště.
V centrální části, v místě silnice III.třídy, navrhujeme záliv pro autobusovou zastávku včetně přístřešku.
Parkoviště je lemováno alejí stromů, které opticky prostor člení a vytváří vesnickou atmosféru. Zároveň jsou stromy od sebe dostatečně vzdáleny a lichoběžníkově se rozbíhají tak, aby vznikl co nejširší prostor pro využití při Anenských slavnostech. Jedna linie stromů kopíruje umístění kulturního domu a druhá linie stromů kopíruje směr silnice.
Výjezd z parkoviště je napojen na stávající sjezd zásobování. Tato komunikace se však rozšíří na 6 metrů a upraví se nájezdové poloměry, tak aby bylo dle norem možné vjíždět a vyjíždět např. vozy svozu odpadů. Zároveň zde vznikají další parkovací stání.
Předprostor a vstup do kulturního domu je zvýrazněn rozšířenou zpevněnou plochou s dostatečně velkou rozptylovou plochou. Prostor zvýrazňujeme umístěním malé kašny, která je umístěna mezi zachovaným dominantním smrkem a nově vysazeným dubem bahenním poblíž potoka. Prostor nástupu ke kulturnímu domu je tak vymezen optickou branou a nově umístěnými vlajkovými stožáry. Na fasádu u vstupu umisťujeme také tabule pro mapy , úřední desku a reklamní plochy.
Toto zvětšení prostoru vyžaduje přesun dětského hřiště. Stávající herní prvky se přemístí do travnatého prostoru mezi smrkem s zahrádkou restaurace. Herní prvky není nutné rozšiřovat. Jejich množství je dostatečné ve vazbě na další velké množství dětských hřišť v obci.
V neposlední řadě umisťujeme do řešeného prostoru dřevěný lem kolem Bohuslavického potoka. Tento prvek ve tvaru dlouhé křivky vytváří novou komunikační pěší osu a nabízí větší využití louky za kulturním domem. Samotný prvek je dělící hrana, částečně tvořící lavici, místy se snižující na úroveň terénu (zde pak tvoří pouze dělení povrchů a v těchto místech mohou být umístěny prodejní stánky v době konání akcí a slavností). Kolem lemu je pak provedena nová pěšina, členící louku. Na druhé straně lemu je dělící zeleň tvořena stromy a různými druhy travin.

TOPlist