WMA architects

Stavební úpravy barokního zámku v Kravařích

Cílem projektu je změna užívání části zámku v Kravařích. Jedná se o rekonstrukci přízemí pravého křídla a nádvoří. Objekt zámku s přilehlým parkem je kulturní památka od roku 1958, číslo rejstříku ÚSKP: 15845/8-1421.

Cílem projektu je zvýšit návštěvnost a atraktivitu příhraničního regionu prostřednictvím vyššího využití jeho společného kulturního a historického potenciálu. Cíle projektu bude dosaženo vytvořením nového společného produktu cestovního ruchu využívající společnou historii příhraničního regionu. V rámci nového produktu cestovního ruchu bude vytvořena přeshraniční tematická naučná stezka propojující historicky významná místa po obou stranách česko polské hranice. Realizací projektu dojde k intenzivnějšímu využití společného kulturního
a historického dědictví přeshraničního regionu. V rámci projektu budou návštěvníkům a obyvatelům společného regionu prezentovány významné kulturní a historické odkazy minulých období, přeshraniční propojení a společná propagaci pak zajistí větší motivaci k návštěvě turisticky významných lokalit po obou stranách hranice. Očekávaným dopadem projektu je zvýšení atraktivity příhraničního regionu doprovázené vyšší návštěvností a rozvojem cestovního ruchu pro zvýšení zaměstanosti v regionu a zajištění trvale udržitelného rozvoje území.

stručný historický popis stavby:

Zámek v Kravařích je jedna z nejvýznamnějších barokních staveb ve Slezsku. Svou nynější vrcholně barokní podobu získal v letech 1721-28, kdy jej nechal přestavět tehdejší majitel Jan Rudolf z rodu Eichendorffů. V té době také vznikl kolem zámku park, který má dnes rozlohu 19 hektarů. Je částečně upraven pro účely golfového hřiště, které přechází v lesopark a obsahuje vzácné exempláře dřevin.

Jedná se o čtyřkřídlý jednopatrový zámek s arkádovým dvorem a oválnou převýšenou kaplí, komponovanou na osu zahradního křídla. Vstupní průčelí s předsunutým rizalitem o třech okenních osách člení pilastrový řád, jehož hlavice nesou hlavní římsu a tympanon s plastikami. Okna jsou pravoúhlá v rámech s uchy, doplněná profilovanými římsami, v části rizalitu doplněna oválnými okny sálu. Hlavní portál ve sloupové edikule ukončené římsou se znakem, alegorickými postavami a vázami. Jedná se o barokní stavbu z první třetiny 18. století, která byla dokončena pro Jana Rudolfa z Eichendorfu architektem z okruhu vídeňského architekta Johanna Bernarda Fischera z Erlachu. Zámek vyhořel v roce 1936, generální oprava zámku proběhla v roce 1970, kdy zde bylo rovněž zřízeno Muzeum Ostravské operace, přičemž byly v interiérech osazeny nové obkladové, dveřní a okenní konstrukce, provedeny nové povrchy, rozvody inženýrských sítí atd. Mnohé dekorativní prvky jsou poplatné designu počátku 70. let 20. století. V dotčených prostorách 1. NP do nedávna fungovala restaurace a bar.

 

stávající využití:

Vstup do objektu je v centrální části severního křídla a je tvořen uzavřenou chodbou s valenou klenbou. V její zadní části jsou oběma směry umístěná široká dvojramnnná schodiště vedoucí do 2.NP.

V pravé(západní) části 1.NP od vstupu se nachází prosory bývalé restaurace, které jsou předmětem stavebních úprav a změny využití části budovy. Více viz další odstavec.

V levé(východní) části 1.NP jsou umístěny kanceláře a zázemí odboru kultury města Kravaře, dále pronajímatelné místnosti a sklady potřebám zámku.

2.NP je přístupné po dvou dvojramenných schodištích. Veškeré místnosti 2.NP jsou propojeny zasklenou arkádovou chodbou.

V centrální části severního křídla se nachází rytířský sál určen pro nejrůznější akce (svatby, vítání občánků atd…)

V pravém(západním) křídle je od roku 1996 Zámecké muzeum, které spravuje etnografické sbírky kultury na Hlučínsku a barokní expozici, přibližující život rodu sv. p. Eichendorffů na zdejším zámku v letech 1636 – 1782.

V levém(východním) křídle jsou pronajímatelné prostory a sociální zázemí.

Studie řeší změnu užívání části stavby a to stávající nevyužívanou restauraci na výstavní prosotory. Cca do roku 2012 zde byla provozována restaurace. Prostory byly pro tento účel zkolaudovány.

Vzhledem k tomu,  že restaurace není již delší dobu provozována, rozhodl se majitel nemovitosti změnit účel využití na výstavní prostory včetně nutného komfortního provozního zázemí pro veškeré výstavní prostory zámku.

Koncept řešeného návrhu vychází i idee vyčištění nepůvodních konstrukcí a povrchů a obnova maxima  z původních barokních tvarosloví. V podstatě se jedná o klenby a jejich povrchy, do ketrých nechceme v maximální míře zasahovat. Naopak nově prováděné prvky a konstrukce bychom přiznali jako nov prvky, aby bylo jasné co je původní a tím nechali vyniknout původní estetiku prostor. Proto se snažíme prostory s klenbami nasvítit z podlahy a solitérními světly a nepřidávat na stěny a stropy nové osvětlení, tam, kte je to možné. Nový nábytek a zařízení budou v moderním designu.

Ze vstupní chodby bude přímo navazovat šatna a prodej vstupenek s prodejnou sortimentu týkajícího se zámku. V navazující rohové místnosti bude zasadací místnost, možnost menších přednášek atd. Dále chodbou navazují toalety pro návštěvníky, které budou dispozičně zachovány, provede se však kompletně nové vybavení (dlažby, obklady a sanitární předměty). Nově se vybuduje na chodbě wc pro zdravotně a tělesně postižené. Navazující  pravé (západní) křídlo bude tvořeno místností  technického  zázemí- kuchyňkou se základním vybavením. Navazující 4 místnosti a dvě v rohu jižního křídla, budou nově určeny jako výstavní prostory. Tyto prostory budou určeny jako univerzální výstavní prostory a jejich celková plocha je 210m2.Předpokládá se téma architektury baroka ve Slezsku. Předpokládáme primárně výstavní panely pouze ze skleněných desek, na kterých bude polep na průhledných foliích s černou grafikou. Schématické detaily architektonických prvků, půdorysů a popisů atd. Budou doplněny 3D modely na podstavcích z dubového masivního dřeva. Vnitřní vybavení výstavních místností bude koncipováno tak, aby se nezasahovalo do stěn a stropů. Osvětlení stojící na zemi, v podlaze nebo součástí výstavních panelů. Zároveň se obnoví z výstavních prosotor průchod do kaple (místnost 1.15).

Nádvoří se znovu předláždí a provede se mobilní barový pult pro pořádání příležitostných akcí na nádvoří.

stavební úpravy:

Řešené prostory zámku byly dispozičeně upravovány hlavně v letech 1921(úprava pro internátní školu) a v 70. letech a v roce 1991 restaurace a její úpravy.  Snahou současných úprav je otevřít původní, nyní zazděné dveřní otovory a zrušení některých dostavovaných příček tak, aby prostory získaly původní proporce. Zároveň je snahou dispozici upravit tak, aby byl pohyb zde bezpečnější a více přizpůsoben současným požadavkům, zejmena zdravotně a tělesně postiženým návštěvníkům. Jedná se hlavně o srovnání mnoha výškových úrovní podlah. Do nosných svislých konstrukcí není vůbec zasahováno. Provede se vybourání původních otvorů a sádrokartonových předstěn provedených úpravami pro restauraci.

Nově se postaví pouze příčka tvořící nové wc ZTP, bude však provedena jako dřevěná a pouze do výšky 2,4m. Horní část bude skleněná tak, aby byl zachván charakter prosvětleného prostoru chodby.

Nutnou úpravou svislých kontrukcí jsou sanační prace z důvodu velké vlhkosti konstrukcí. Ve svislých konstrukcích se provedou beztlaké silikonové injektáže, které jsou na rozdíl od parafínových injektáží méně destrukční vůči zdivu. Veškeré podlahové konstrukce jsou novodobé, ne starší než ze 70.let, dle nálezové zprávy a provedených sond. Z tohoto důvodu se odstraní. V místech, kde není stavba podsklepena se odstraní i podkladní beton. Tyto úpravy se provedou z důvodu provedení nového podlahového vytápění.Výšková úroveň chodby s arkádami bude provedena do stávající výškové úrovně. Pouze překonání různých výšek ve vazbaě na vstupní chodbu se provede místo schodišťovými stupni rampami, tak aby byl prostor bezbariérový. Místnosti, které jsou nepodsklepené v pravém(západním) křídle budou mít výslednou úroveň podlahy v úrovni chodby s arkádami.

Místnosti nad podsklepenou částí budou mít novou podlahu zhruba v současné výškové úrovni.

Nádvoří bude předlážděno nově tak, že bude spádováno směrem na střed nádvoří, avšak v místě styku s arkádami bude výškově navazovat na úroveň chodby.

Nové omítky budou vápenné, případně s malým podílem románských cementů.Stávající omítky ve vyšších částech, nedegradované vlhkostí se zachovají. Provedou se celoplošně resturátorské průzkumy veškerých maleb. Novodobé malby se odstraní. Pokud se nebudou vyskytovat historické malby provede se nový nátěr na vápenné bázi. Pokud budou objeveny historické malby, zakonzervují se. Venkovní fasáda na nádvoří se znovu natře v tónech pískové barvy. Stěny na toaletách budou z keramických obkladů.

Podlahy- veškeré povrchy podlah budou provedeny nově. Vzhledem k použití podlahového topení budou použity kamenné dlažby. Bude se jednat o žulové plošné dlažby o tlouštce cca 20mm s tryskaným povrchem.

Výplně otvorů- Okna v řešených prostorách jsou kastlové, dvojkřídlé. Všechna budou repasovaná, vnitřní skla budou vyměněna za izolační dvojskla. kování a kliky budou vyměněna za historizující.

Velkoformátové skleněné výplně arkád budou provedeny nově a to z bezpečnostních izolačních dvojskel, bezrámově. Pouze tři výplně budou osazeny otvíravým křídlem.

Veškeré dveře jsou novodobé, avšak esteticky kvalitně provedené s přírodními dřevěnými dýhami. Dveře budou provedeny nově ve stejném designu, ze stejných dřevěných dýh.

zařízení a technologie – nové stavební úpravy si vyžádají provedení nového podlahového vytápění, nových rozvodů ZTI, silno a slaboproudu včetně zabezpečovacího zařízení. Dále požární signalizace a detekce.

Nábytek:

Nábytek bude z masivního dřeva, dubu. Návrh nábytku bude součástí prováděcí dokumentace. Výstavní prostory jsou navrženy univerzálně, předpokládá se však téma architektury baroka ve Slezsku. Předpokládáme primárně výstavní panely pouze ze skleněných desek, na kterých bude polep na průhledných foliích s černou grafikou. Schématické detaily architektonických prvků, půdorysů a popisů atd. Budou doplněny 3D modely na podstavcích z dubového masivního dřeva.

 

TOPlist