WMA architects

Rozšíření městského hřbitova v Kravařích-Koutech

 Předmětem zpracování územní studie je návrh rozšíření městského hřbitova v Kravařích  – Koutech. Jedná se o lokalitu stávajícího Kutského hřbitova, která se rozšíří od ulice Kostelní východním, severním a západním směrem. V přímé návaznosti se nachází kostel sv. Mikuláše, dále je území vymezeno budoucí zástavbou rodinných domů, železnicí a sportovním areálem Buly aréna. Pozemky jsou ve vlastnictví města. V širším okolí se nachází zástavba rodinných domů.

V Kravařích se nachází dva hřbitovy. Dosud hlavní hřbitov u kostela sv. Bartoloměje je kapacitně zcela zaplněn, proto se v minulých letech zastupitelstvo rozhodlo o rozšíření Kutského hřbitova. Daná lokalita je pro tento účel vymezena v územním plánu. Cílem návrhu je rozšíření hřbitova s výhledem na minimálně 100 let.

Podmínkou zadání bylo zachovat možnost přejezdu přes železnici, tedy přesun stávající polní komunikace, která nyní vede centrální částí řešeného území.

 

ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ

Řešené území je v současnosti tvořeno stávajícím oploceným hřbitovem, dále polní cestou vedoucí od ulice Kostelní podél stávajícího hřbitova přes železnici. Ostatní plochy určeny pro rozšíření hřbitova jsou zemědělsky obdělávány. Vyjímku tvoří západní hraniční pás u Buly arény, která je již osázena zelení a tvoří tak již částečně optické oddělení. V této hranici také vede přípojka plynu pro Buly arénu. Dále přes celou východní stranu řešeného území probíhá vzdušné vedení vysokého napětí elektrické energie.

Stávající hřbitov má jeden vstup v návaznosti na kostel. Je tvořen jedinou centrální komunikací o šířce 4 metry, která je vedena v ose kostelní věže. Zhruba uprostřed komunikace je umístěn kamenný křesťanský kříž. Zadní část Hřbitova má nové zpevněné plochy, vycházející z původní koncepce rozšíření hřbitova. Stávající hroby jsou umístěné po obou stranách nahusto vedle sebe.

 

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KONCEPT

Návrh vychází z nutnosti dopravního a provozního uspořádání území. V první fázi se provede přeložka vzdušného vedení vysokého napětí. Ta by se umístila 1 metr od východní hranice řešeného území a provedla by se jako zemní. Její ochranné pásmo bude 1 metr na každou stranu.  Posléze bude provedena nová dvojsměrná komunikace z ulice Kostelní na východní straně řešeného území s odstupem 2 metry od hranice, na kraj ochranného pásma VN. Komunikace bude obslužná a bude na ní navazovat kolmé parkovací stání, téměř po celé její délce. Zhruba uprostřed její délky bude umístěn nový hlavní vstup na rozšířený hřbitov. Vstup tak bude umístěn v centrální části, kdy je možné obsloužit pohodlně celé řešené území. Vytváří tak příčnou osu hřbitova. Stávající vstup na stávající hřbitov bude zachován a vznikne tak kolmá, podélná osa hřbitova. Toto jednoduché schéma rozdělí hřbitov na 6 částí. Celý areál bude oplocen cca 2 metry vysokým plotem tvořeným pásy kamenné zdi a ocelovou cotrenovou výplní.

   1.jihovýchodní nová část – urnové hroby a kolumbárium

Zde vznikne prostor pro zázemí hřbitova (správa, veřejné toalety atd.) dále prostor pro urnové hroby, kolumbárium, rozptylovou loučku a les vzpomínek. Kolumbárium je navrženo jako kruhová betonová stěna s nikami pro umístění uren. V centrální části stěny je umístěna rozptylová loučka se solitérním stromem. Stěna je mírně zapuštěná pod úroveň okolního terénu. Naopak vnější část stěny je dosypána terénem a vytváří tak terénní vyvýšení. Návštěvník je tak opticky izolován od okolí a není rušen vnějšími vjemy. Na vyvýšeném okolí vzniká travnatá plocha, která slouží jako les vzpomínek. Toto je prostor, kam může pozůstalý zasadit strom jakožto vzpomínku na zemřelého. V další fázi projektování budou určeny malé kultivary druhů stromů, které se zde můžou sázet.

  1. jižní centrální část – stávající hřbitov

Zde se nepočítá s žádným přesunem stávajících hrobů. Předpokládá se rozebrání stávající dlažby a nahrazení kamennou, stejnou jaká bude použita na ostatních částech hřbitova. Dále se přemístí kamenný kříž do nové centrální části. Ve stávající části hřbitova tak vznikne dalších cca 70 hrobových míst.

  1. jihozápadní část – prostor pro nové hrobové místa.

Tato část bude rozdělena do šesti sektorů, ohraničených 4 metry širokou mlatovou komunikací. V místě styku 4 sektorů vznikne prostor, kde budou umístěny 4 stromy, lavičky a odpadkové koše, biopopelnice a vývod vodovodu s konvemi. Každý hrobový sektor bude zastavován hroby po svém obvodu. Při zastavění obvodů všech šesti části se v jednotlivých sektorech dále provedou vždy dvě podélné 1,5 metrů široké mlatové komunikace, které tak vytvoří další hrobové místa.

  1. severovýchodní část – prostor pro smuteční obřadní síň, další prostor pro urnové hroby.

Zde je vymezená plocha pro budoucí možnost vybudování smuteční obřadní síně. Vzhledem k přímé návaznosti na vstup a komunikaci, může být smuteční obřadní síň vybudována ve kterékoli fázi rozšíření hřbitova. Předpokládá se síň s kapacitou 100-150 návštěvníků. Při vybudování síně je třeba zároveň provést zbývající kolmé parkovací stání podél nové komunikace.

V prostoru za obřadní síní je rezervní plocha pro urnové hroby.

  1. severní centrální část – prostor pro nové hroby

Tato část je prodloužení osy původního hřbitova, tedy kostelní věž- kříž- doplněno o vodní prvek v koncové-severní části.  Osa se posílí vysázením stromořadí – aleje. Kolem aleje vznikne šest sektorů pro umístění hrobových míst. Každý hrobový sektor bude zastavován hroby po svém obvodu. Při zastavění obvodů všech šesti části se v jednotlivých sektorech dále provedou příčné 1,5 metrů široké mlatové komunikace, které tak vytvoří další hrobové místa.

Severní ukončení osy bude provedeno větším odpočinkovým prostorem s vodním prvkem, který by měl evokovat ideu filozofie křesťanství- osa : 1.kostelní věž- nebe, bůh, 2.kříž – život, člověk , 3. vodní prvek – smrt, země, půda.

  1. severozápadní část – prostor pro nové hroby

Tato část bude rozdělena do šesti sektorů, ohraničených 4 metry širokou mlatovou komunikací. V místě styku 4 sektorů vznikne prostor, kde budou umístěny 4 stromy , lavičky a odpadkové koše, biopopelnice a vývod vodovodu s konvemi. Každý hrobový sektor bude zastavován hroby po svém obvodu. Při zastavění obvodů všech šesti části se v jednotlivých sektorech dále provedou vždy dvě podélné 1,5 metrů široké mlatové komunikace, které tak vytvoří další hrobové místa.

 

Celá koncepce se dá rozdělit do několika etap a fází. V první etapě by severní část sloužila jako pietní park.

U hlavního vstupu je navržena rozptylová plocha, volný prostor před vstupní bránou. Za branou je přístupný centrální prostor – náměstí, v místě křížení podélné a příčné osy. V obou směrech os pak navazují stromořadí aleje, které tvoří páteřní komunikace prostoru. Z nich dále v pravoúhlých směrech navazují podružné komunikace. Jednotlivé plochy jsou děleny na sektory , které mají v místech křížení menší odpočinkové, sdružovací místa. Zde jsou umístěny lavičky pod stromy, odpadkové koše, bio popelnice a prostor s vodovodními kohoutky a konvemi.

Po obvodu  řešeného území je navržen pás různorodé zeleně, která tvoří odhlučnění, optické oddělení a odpočinkové místa. V tomto pásu mohou mít navíc umístěny například hrobky.

Po celém prostoru řešeného území může být umístěna křížová cesta se 14ti zastaveními.

Materiálové a barevné řešení

Povrch nové obslužné komunikace a parkovací stání budou živičné. Nový chodník na veřejném prostranství budou z betonové dlažby.

Povrch hlavních ploch na hřbitově bude z malých kamenných kostek cca 30-50mm. Ostatní komunikace budou mlatové. Na všech ostatních plochách bude vysázen trávník.

Oplocení bude z kamenných stěn z pískovcových bloků, nepárovaných. Mezi jednotivými stěnami bude výplň z ocelových cortenových lamel. Cor-ten je uměle zrezivělá ocel, která díky rzi získá pěknou patinu, která ocel konzervuje před dalším rezivěním. Tento materiál pak bude použit i na dalších drobných prvcích po celém hřbitově. Mobiliář bude z kombinace dřeva a oceli, stejně jako veřejné osvětlení atd.

Stěna kolumbária bude z pohledového betonu. Konkrétní výrobky a materiály budou stanoveny v dalších stupních projektové dokumentace.

 

TOPlist