WMA architects

Revitalizace požární nádrže v Kobeřicích

Lokalita je jasně definována stávající cyklostezkou a bývalou požární nádrží. Koncepce návrhu vychází ze zachování trasy cyklostezky, kterou v místech téměř 90° zatáček akcentujeme odpočinkovými plochami.

První plocha je relaxační, vytvořením zpevněné plochy z mlatového povrchu. Odsud je přístup k revitalizovanému pramenu, tvořící tůňku. tento prostor krytý vzrostlými stromy tvoří skrytou a komorní scenérii. Přepad z tůně, vytvářející potůček doplňujeme o kaskády z velkých balvanů, které tak vytvářejí příjemné letní osvěžení nejen pro děti.
Druhá plocha lemuje část stávající požární nádrže a je tvořena dřevěnou palubou. Vzniká tak v místním prostředí až netradiční, ale zajímavý prostor s blízkým kontaktem s vodní plochou.
Mezi těmito plochami vytváříme sportovní prostor pro všechny věkové kategorie. Jsou zde umístěny sportovní prvky pro různé druhy venkovního fittness určeny k protahování, posilování, crossfitu atd. Zároveň jsou zde i balanční prvky pro děti. Nejedná se o dětské hřiště, ale spíše o sportovní plochy.
Prostor stávajícího parkoviště je upraven a rozšířen o nová parkovací stání. Stávající parkovište muselo být upraveno a snížen počet o 10 stání, ale navýšen novými plochami o 20 stání. Nová část parkoviště bude tvořena zatravňovací dlažbou. Navazující část plochy až k cyklostezce bude tvořena štěrkovým trávníkem. Celý prostor tak může sloužit pro nárazové akce.

Vodní plocha požární nádrže bude kompletně revitalizovaná. Předpokládá se zachovnání betonového dna. Betonové břehy se však doplní systémem gabionů a balvanů, kameniva a kačírku. Tím vznikne prostor pro možnou výsadbu vodních rostlin, díky kterým by měl vzniknout samočistící biotop s rozmanitou skladbou flory i fauny.
Výsadby jsou plánovány do kačírku 8/16 o potřebné mocnosti kořenové (pěstební) vrstvy dle druhu rostliny a vrchní krycí vrstvou kačírku až do frakce 16/32 spolu s většími solitérními kameny. Tímto kamenivem a kameny budou pokryty břehy celé nádrže, tedy i tam, kde se primárně s výsadbou při realizaci nepočítá. Výjimku tvoří břehy pod moly. Potřebná hloubka (stálá hladina) bude zajištěna vytvořením stupňů (teras) z drátokamenných košů či vytvořením drátokamenné stěny (gabionupod břehem a vysypáním vhodným kamenným substrátem. Možné je prosté vysypání kačírku na původní břehy v kombinaci s velkými kameny. Pravděpodobně dojde ke kombinaci různých konstrukčních řešení dle exponovanosti prostoru a použitých rostlin v závislosti, na předpokladu bujnosti jejich rozrůstání.

TOPlist