WMA architects

Revitalizace centrální části města Kravaře

Řešené území tvoří sít komunikací kolem historického jádra města- kolem kostela a městského úřadu (bývalého kláštera). Současná sít komunikací vychází z historicky daného rostlého jádra města.

Centrální částí je ulice Náměstí. Veřejný prostor této ulice je široký cca 16-26 metrů, přičemž hlavní dopravní prostor vozovky je proměnlivý 7-9 metrů. Ve velké části ulice je umožněno parkování v obou směrech, zároveň není parkovací stání na komunikaci graficky znázorněno. Toto má za následek úzký obousměrný průjezd při parkování na obou stranách a zároveň zde řidiči jezdí vysokou rychlostí, zejména když se na ulici příliš neparkuje.

Napojení křižovatky s ulicí Bezručovou-Tyršovou je nevyhovující. Křižovatka je v principu přirozeně rostlá, nemá požadované kolmé napojení a ulice je rozšířena až na cca 20metrů. To má za následek nepřehlednosti. Na kraji křižovatky je malý parčík o velikosti 32×17 metrů. Je zde umístěno pískovcové sousoší „Polibek“.

V místě křížení s ulicí Petra z Kravař je také napojení nepřiměřené, s poloměry zatáčení až 17 metrů. Je zde umístěn pomník obětem 1.světové války.

V místě křížení s ulici Novodvorská je napojení víceméně vyhovující.

Druhou částí řešeného území je ulice Petra z Kravař. Tato ulice je dvojsměrná slepá, průjezdná na ulici Opavská pouze pro dopravní obsluhu. Členění ulice není vhodné, má různou šířku, vstupy ze hřbitova přímo do silnice, neuspořádané a nejasné zaslepení ulice směrem k ul. Opavská. Zde je umístěna barokní socha Sv. Jana Nepomuckého na novodobém odstavci.

Třetí část řešeného území je část ulice Novodvorská a to od křižovatky Opavská až po křižovatku Náměstí. V této části je ulice jednosměrná směrem od ul. Opavská. Je zde šikmé stání, které nevyhovuje normovým požadavkům, stejně jako dopravní pruh. Navíc je zde značena cyklotrasa Radegast 554, ale vzhledem k jednosměrce není v severním směru možný průjezd, je nutno jít po chodníku pěšky. V místě křížení s ul. Opavskou je malý parčík 32×22 metrů s dřevěnou plastikou „U Omy“.

Hlavní problémy stávajícího území:

Problematické dopravní řešení ulice Náměstí, parkování a dopravní pruhy.

Problematické dopravní řešení ulice Novodvorská, šikmé parkování, dopravní pruh a nemožnost cyklistické dopravy v jednom směru.

Problematické ukončení ulice Petra z Kravař.

Špatné řešení křižovatky Petra z Kravař a Náměstí.

Špatné řešení křižovatky Náměstí a Bezručova-Tyršova.

Špatné dopravní napojení uličky za Policií ČR na ulici Bezručova-Tyršova.

Nevyužívaní parčíky.

Veškerým východům z kostela a hřbitova nemají dostatečné rozptylové plochy.

Esteticky nevyhovující centrum města- povrchy a provedení komunikací a zpevněných ploch.

 

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KONCEPT

Návrh se snaží o úpravu řešeného území plošným zavedením zóny 30.

Zóny 30 (často též nazývané „Zóny Tempo 30“) jsou v zahraničí absolutně převažující formou organizace provozu na obslužných komunikacích ve městech a obcích. Vyznačují se dopravními značkami „Začátek zóny“ a „Konec zóny“ . Zóny 30 přinášejí řadu výhod, zejména bezpečnostních, při poměrně nízkých nákladech (na rozdíl od obytných zón se nepožaduje náročná rekonstrukce komunikací do jedné výškové úrovně , „tradiční“ členění ulic na vozovku a chodník zůstává zachováno) a technicky jednoduchém provedení. Doplňující stavební opatření jsou ovšem vítána (střídavé parkování, zvýšené plochy křižovatek, miniokružní křižovatky, prahy, apod.) a mohou podpořit účinnost zklidnění.  Z rychlosti 30 km/h lze v kritické situaci (např. před náhle vběhnoucím dítětem) automobil zastavit na vzdálenost, na kterou při rychlosti 50 km/h řidič nestihne ani začít brzdit! Častým argumentem proti zřizování zón 30 bývá obava z neúměrného zpomalování automobilové dopravy. Jde však spíše o nedorozumění, neboť vzdálenost k nejbližší hlavní místní komunikaci (s limitem 50 km/h) zpravidla nečiní více než 300 m a prodloužení jízdních dob je nepatrné (řádově několik vteřin), resp. spíše subjektivní. Odpůrci též často argumentují možným zhoršením emisí výfukových plynů. Měření však ukazují, že emise spíše klesají než stoupají (byť k mírnému nárůstu některých složek dojít může). Zde je však velmi důležité, aby řidiči při rychlosti 30 km/h jezdili na třetí, nikoli druhý rychlostní stupeň (většina automobilů to umožňuje).

Charakteristické rysy zón 30

  • vymezení oblasti, nejčastěji obytné čtvrti, kde se stanoví omezení rychlosti formou zóny na 30 km/h (v ČR dopravní značka č. IP 25a dle vyhlášky č.30/2001 Sb.),
  • přednost zprava na všech křižovatkách (odstranění značek upravujících přednost), což snižuje rychlost a stimuluje pozornost řidičů, v případě řešené lokality nedoporučujeme toto opatření
  • možnost užít skromnější šířky jízdních pruhů ve prospěch ploch pro chodce a obyvatele, střídavé parkování, zvýšené plochy křižovatek a míst pro přecházení, atd
  • zhodnocení okolí, zlepšení životního standardu a často též zvýšení tržní hodnoty nemovitostí
  • podstatné zlepšení podmínek pro cyklisty, aniž by bylo nutné budovat samostatné stezky či pruhy (malý rozdíl rychlosti mezi cyklisty a motorovou dopravou usnadňuje soužití),
  • snadná možnost vedení cyklistů v protisměru jednosměrných komunikací

NÁVRH:

ulice Novodvorská:

Zachovává se jednosměrný provoz. Zruší se normově nevyhovující šikmé parkovací stání – 28 stání. Jízdní pruh bude mít šířku 3,5 metrů, v protisměru se vytvoří cyklistický jízdní pruh 1 metr + 0,5 metru bezpečnostní pás. Nevyužívaný parčík na křižovatce ul. Opavská se zmenší. V části vznikne parkoviště pro 12 automobilů, s možností zvětšení až pro  24 aut. Stávající vzrostlé stromy se zachovají, upraví se umístění sousoší „U Omy“, provedou se zde nové zpevněné plochy a trafika bude nová, implementovaná do nové autobusové zastávky. V severní části ulice je vytvořena šikana na vyvýšené části komunikace v úrovni chodníku. Vzniká tak přirozené zpomalení motorové dopravy a zároveň širší chodník až k hlavnímu vstupu na hřbitov a ke kostelu, o celkové šířce 4,5 metrů. V jižní části ulice se vytvoří 12 podélných parkovacích stání. Celá křižovatka s ul. Náměstí bude vyvýšená, dojde tak ke zpomalení dopravy. Nově se provede výsadba stromů a umístění mobiliáře včetně jednotného pouličního osvětlení. Mobiliář bude tvořen zejména lavičkami, odpadkovými koši a stojany pro jízdní kola.

 

Ulice Náměstí:

Jasně se vymezí hlavní dopravní prostor dvěmi jízdními pruhy, každý o šířce 3 metry. Na ulici se vymezí parkovací stání v zálivech a to jak podélné tak šikmé. Celkově zde vznikne 47 parkovacích míst. V prostoru jízdních pruhů je dále možno umístit značení pro zákaz zastavení , případně umožnit krátkodobé stání značkou zákaz stání. Další možnost navýšení parkovacích stání je vytvoření parkoviše z nevyužívaného parčíku u křižovatky Bezručova-Tyršova. Zde může být vytvořeno 17 parkovacích míst.

V centrální části ulice, v místě křížení s ul. Petra z Kravař se vytvoří opticky „náměstí“ zvýšením úrovně komunikace na úroveň chodníku. Zpomalí se tak doprava a vznikne centrální prostor, který může sloužit pro různé akce atd. Tento prostor bude doplněn větším počtem mobiliáře, také např. pítkem a solitérním stromem s lavicí po jeho obvodu- charakter návsi.

Před křižovatkou Bezručova-Tyršova se provede příčný práh pro zpomalení dopravy a upraví se napojení na ul. Bezručova-Tyršova- kolmé napojení s předepsanými poloměry. Protilehlý výjezd z „uličky“u Policie ČR se zaslepí, zachová se pouze výjezd z přilehlé nemovitosti. Vznikne nový jednosměrný vjezd a parkoviště pro 6 aut.

Chodníky na ulici Náměstí se rozšíří hlavně zrušením malých zelených pruhů. Vydlážděné chodníky budou sloužit pro pěší provoz, odpočinek a jako veřejné prostory před budovami- kavárny, rozšíření prodejních venkovních ploch, drobná zeleň atd. Nově se provede výsadba stromů a umístění mobiliáře včetně jednotného pouličního osvětlení. Mobiliář bude tvořen zejména lavičkami, odpadkovými koši a stojany pro jízdní kola, v centrální části pítko.

 

Ulice Petra z Kravař:

Stávající dopravní prostor má cca 5,5-6 metrů a podélné parkovací stání v množství 19 míst. Chodníky jsou zde místy zúženy až na nevyhovujících 1,1metrů. Vzhledem k tomu, že se jedná o slepou ulici, je ze pouze obslužný charakter komunikace, ne průjezdný. Vzhledem k vazbě na vyšší množství pěších- pěší propojení s ul. Opavskou, vazba na hřbitov a kostel, na mateřskou školu a úřad práce zužujeme dopravní prostor na dva jízdní pruhy 2,5 metrů a rozšiřujeme chodník. Zachováváme podélné parkovací stání s kapacitou 17 míst. Pro zpomalení motorové dopravy a bezpečnější přecházení navrhujeme u jižního vstupu na hřbitov zvýšený práh d úrovně chodníku. Ulice je pro motorová vozidla (s vyjímkou dopravní obsluhy) ukončena ještě před východním vstupem na hřbitov a to novým parkovištěm v prostorách mateřské školy, o kapacitě 11 parkovacích míst. Bude zároveň sloužit jako obratiště pro osobní auta. Zásobování, hasiči, svoz odpadů atd má umožněn stávající průjezd až na ulici Opavskou. Nově vytvořený pěší prostor od vchodu na hřbitov až po ul. Opavskou bude tvořit nové malé náměstí. Ze bude v kompoziční ose ulice umístěn vodní prvek s barokní sochou sv. Jana Nepomuckého. Koncová část náměstí u ul. Opavská bude opticky a hlukově oddělena novou zdí a výsadbou stromů v pruhu trávníku, kde bude zároveň umístěno přesunuté sousoší „Polibek“.

Dále doporučujeme provedení přechodu pro chodce se semafory přes ul. Opavskou a parkoviště v předprostoru školní družiny. Zde vzniknou 4 krátkodobé stání pro rodiče.

 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – POVRCHY, MATERIÁLY, ODVODNĚNÍ, MOBILIÁŘ:

Standartní snížené části hlavních dopravních prostor(pojízdné) jsou z živičného povrchu. Ve vyvýšených částech a příčných prazích jsou z žulových kostek tmavé barvy s vějířovitým kladením. Přidružené parkovací stání jsou z žulových kostek světlejší barvy v řádkovaném provedení. Rozhraní tvořící jednotlivá parkovací stání jsou z bílé mramorové mozaiky. Přechody pro chodce jsou také vytvořeny z mramorové žulové mozaiky.  Veškeré obrubníky jsou z žulových kvádrů. Chodníky jsou ze světlé žulové mozaiky v řádkovém kladení. Bezpečnostní a dělící pruhy jsou z žulových kostek. Centrální část ul. Náměstí v křížení s ul. Petra z Kravař je z velkoformátových žulových bloků, stejně jako nové náměstí na severním konci ul. Petra z Kravař- u sochy.

Odvodnění ploch je principielně do stávajících míst dešťové kanalizace bodových vpustí umístěných na příčném a podélném sklonu. Pojízdné komunikace jsou spádovány střechovitě o hodnotě 2,5 %, resp. 2,0 % na komunikacích pro chodce. Podélné sklony jsou stávající.

 

Ulice Novodvorská:

– zachovává se jednosměrný provoz, šířka pruhu 3,5 metru

– protisměrná cyklistická stezka 1,0+0,5 metru

– Zóna 30- max. rychlost 30 km/h

– zákaz vjezdu nákladním automobilům nad 3,5t, vyjímkou je dopravní obsluha

– podélná parkovací stání

 

Ulice Náměstí:

– dvojsměrný provoz, šířka pruhu 2x 3 metry

– Zóna 30- max. rychlost 30 km/h

– zákaz vjezdu nákladním automobilům nad 3,5t, vyjímkou je dopravní obsluha

 

Ulice Náměstí:

– dvojsměrný provoz, šířka pruhu 2x 2,5 metru

– Zóna 30- max. rychlost 30 km/h

– zákaz vjezdu nákladním automobilům nad 3,5t, vyjímkou je dopravní obsluha

– podélná a šikmá parkovací stání

– slepá ulice, průjezd pouze dopravní obsluze

 

Šířka pobytových ploch pro pěší je min. 1,5 m až 9 m.

Provoz cyklistů je uvažován v hlavním dopravním prostoru a není nijak samostatně zvýrazněn, mimo ulici Novodvorská, kde je protisměrný provoz cyklistů, graficky oddělen.

Vyvýšené křižovatky, zejména centrální prostor Náměstí, je opticky rozdělen na pojízdné a pěší části, výškově však pouze do 0,02 m. Platí zde pravidla Zóna 30, kdy mohou chodci přecházet kdekoli, nejsou zde provedeny přechody pro chodce,  prostor místní komunikace je řešen v jedné výškové úrovni. Oddělení dopravního a pobytového prostoru je pouze opticky – materiálem povrchu.

 

Doprava v klidu – parkování

V současné době je v řešené lokalitě 28 vyznačených šikmých stání, 74 podélných, nevyznačených stání, celkem tedy 102 parkovacích stání. Nově bude vytvořeno 58 podélných stání o velikosti 2×5,75m, 18 šikmých stání o velikosti 2,5×4,3m a 44 kolmých parkovacích stání o velikosti 2,5×5 m, na nových parkovištích. Celkem bude vytvořeno 120 parkovacích míst včetně 6 pro ZTP.

 

Mobiliář

Veškeré prvky budou nové.

Lavičky budou mít betonový korpus, doplněny o dřevěné sedací plochy. Nekteré pak budou mít i dřevěné zádové opěrky.

Odpadkové koše budou obloženy dřevěnými lamelami.

Stojany na kola, mříže kolem stromů, pítka a veřejné osvětlení budou typové ocelové výrobky. Kovové prvky budou v antracitové barvě.

Je možno provést mosazné tabulky ukotveny v ploše dlažby s vypálenými texty se zajímavými historickými událostmi Kravař.

 

Koncepce uspořádání veřejné zeleně

 

Stávající zeleň se dá rozdělit do tří kategorií.

 

  1. Stávající stromy podél ulic.

Tyto stromy jsou částečně přežité, částečně nově vysázené. Vzhledem k  tomu, že provádíme kompletní úpravu a drobné posuny komunikací a zpevněných ploch, navrhujeme kompletní výsadbu nových stromů. Vytváříme nové aleje ze stromů o středně velké koruně, min. výška kmene po spodní větve 2,5 m. Tyto stromořadí by měly být doplněny o dva soliterní stromy s velkou korunou ve střední části ulice Náměstí a na východním konci ulice Náměstí.

  1. travnaté a keřové plochy, které vymezují chodníky a odstupy od budov.

Tento prvek zeleně je zcela zrušen. Princip náměstí chceme podpořit dlážděnými plochami, vedoucími až k hranicím pozemků. Tento prvek umocní charakter náměstí. Zachováme pouze několik travnatých ploch ve východní části ulice Náměstí, kde je již pouze zástavba rodinných domů. V centrálních částech řešeného území tak vzniknou větší pobytové plochy.

  1. parčíky s travnatými plochami a stromy.

Parčík u ulice Opavská je nyní vzhledem k umístění u frekventované silnici téměř nevyužívaný. Stávající vzrostlé stromy a trávník se zachová, ale doplní se o pěší zpevněné plochy ve vazbě na autobudovou zastávku. Na západní části se vytvoří parkoviště.

Parčík u křižovatky  Náměstí-Tyršova se zruší a vytvoří se parkoviště. Navýší se tak nutn parkovací stání v lokalitě.

Druhová skladba zeleně bude upřesněna v navazujících stupních projektové dokumentace.

 

 

TOPlist