WMA architects

Přístavba vstupního objektu ZŠ v Kravařích

Architektonická studie se zabývá návrhem nového vstupu a šaten pro základní školu v Kravařích. Aktuálně má škola pro žáky vyhrazené dva samostatné vstupy – zvlášť pro vyšší a nižší stupeň. Vstup pro vyšší stupeň je relativně přehledný. Vstup navazuje sérií chodeb na prostor tzv. klecových šaten, z těchto jsou dále přístupné třídy a další podlaží školy. Vstup pro nižší stupeň je oproti tomuto velice nevhodně umístěn a je obtížně rozlišitelný. Žáky vede schodištěm do podzemního podlaží, kde se v několika místnostech nacházejí tzv. klecové šatny. Dalším schodištěm děti musí opět vystoupat do svých tříd. Toto prostorové uspořádání je nepřehledné a pro malé děti  může být komplikované a matoucí.

 

Navrhovaná přístavba je uvažována jako dřevostavba s extenzivními vegetačními střechami. Jedná se o jednoduchý objekt na obdélníkovém půdorysu. Výškově je stavba osazena na úroveň podlahy 1.NP původního objektu, výškový rozdíl mezi úrovní podlahy a terénu při vstupu je vyřešen pomocí terénních úprav.

Nový hlavní vstup se nachází v místech aktuálního vchodu pro žáky vyššího stupně. Přeřešením prostoru před školou vzniká příjemný shromažďovací předprostor. Ten je od hlavní cesty oddělen oplocením s betonovou podezdívkou a prutovými plotovými poli. V oplocení je zároveň zabudováno sezení. Předprostor je částečně zakryt zastřešením. Z krytého závětří vcházíme do vstupní haly. Z této vstupujeme do původního prostoru šaten starších žáků, do nových šaten pro první stupeň a do nového venkovního atria. Šatny jsou v obou případech navrhovány jako skříňkové s lavicemi na sezení. Budova je celostěnově prosklena a zajišťuje tak dobré prosvětlení šaten přirozeným světlem. Zároveň je zde navrženo malé atrium se stromem. Prostor šaten je se stávající budovou nižšího stupně komunikačně propojen původním nepoužívaným vstupem a vede příchozí přímo ke hlavnímu schodišti. Z něj už žáci míří rovnou do svých tříd.

Díky prostorovému uspořádání nového objektu vzniká zároveň i nový venkovní prostor vhodný pro trávení přestávek, jako venkovní učebna a nebo jako rozšíření kapacity pro přilehlou jídelnu. Prostor je doplněn popínavou zelení a rostlinami nízkému vzrůstu, záhony jsou umístěny po obvodu dvorku, zároveň jsou zapuštěny do térenu, nebrání tak pohybu dětí. Prostor je částečně chráněn proti slunci třemi napnutými trojúhelníkovými plachtami.

 

TOPlist