WMA architects

Přístavba tělocvičny s běžeckým tunelem u ZŠ Englišova v Opavě

Zadáním bylo umístění nové tělocvičny s hřištěm na házenou, běžecký tunel a zázemí, do areálu ZŠ Englišova. Celý areál školy je cca 190×330 metrů velký. Škola je umístěna v jižní části areálu a skládá se z několika propojených pavilonů, ukončených severovýchodním směrem stavbou šaten a malou tělocvičnou. Většinu severozápadní části areálu pak tvoří venkovní atletické spotroviště s oválem a hřišti pro míčové hry. Vzhledem k tomu, že se jedná o sportovní školu, je velikost a množství vnitřních sportovišť- malá tělocvična – 26x15m naprosto nedostačující.
S ohledem na stávající provoz, umístění venkovních sportovišť a volné prostranství je jediná možné umístění nové haly do severovýchodního cípu areálu. Umístění Haly je provedeno tak, aby nezasahovala do stávajícího atletického oválu a byla minimálně s odstupem 1,5 metrů.
Další požadavek byl finanční limit 30 mil. Kč bez DPH. Dle současné cenové hladiny ve stavebnictví a požadované velikosti haly nelze tento požadavek splnit. Finanční požadavek lze splnit při vybudování menší haly, nesplňující však standardizované házenkářské hřiště.

JE MOŽNÉ POŽADOVANOU NÁPLŇ ROZDĚLIT DO NĚKOLIKA ETAP VÝSTAVBY:
Alternativní výstavba menší haly, propojena pouze krčkem se stávající tělocvičnou, bez zázemí:

ETAPA 1 – vybudování pouze haly, propojenou se stávající tělocvičnou krčkem. Hala má hrací plochu 20×40 metrů s ochranným pásmem 1 metr na všechny strany. Dále je hala na severovýchodní podílné straně širší o 2,2 metru – tento pruh slouží pro komunikaci hráčů, návštěvníků a případné umístění laviček – tribun pro návštěvníky nebo vybudování zázemí- nářaďovny. V centrální části je prostor pro časomíry a střídačky hráčů. Prostor je navržen tak, aby mohla být vybudována zavěšená tribuna, přístupná z obou konců haly. Kapacita tribun by byla cca 103 návštěvníků. Přízemní část by pak plnohodnotně sloužila pro potřeby hráčů a jejich zázemí. Spojovací krček by byl rozšířen o technickou místnost pro vytápění a větrání haly. Doporučujeme vybudovat zároveň s ETAPOU 2.

ETAPA 2 – hala vyžaduje aspoň minimální zázemí pro sportovce a zároveň propojení se školou. Navrhujeme ve stávajícím pavilonu s šatnami provést malou nářaďovnu v části haly a stávající nářaďovnu použít k propojení chodbou s novou halou. Vybuduje se krček u jihovýchodní fasády tělocvičny, ktrý povede do nového pavilonu zázemí. Zde budou umístěny šatny pro cvičence- bud školní děti nebo v odpoledních hodinách pro externí cvičence. Celkově zde vzniknou šatny pro 60 osob včetně umýváren. Dále jsou zde umístěny toalety, úklidová komora, zázemí trenéra, učitele, rozhodčího a vstup nezávislý na provozu školy pro externí cvičence. V jihovýchodní části je umístěn rezervní prostor např. pro venkovní bar, případně pro vybudování 2.NP pro zázemí- šatny, atd. tato stavba si však vyžádá přesun trafostanice, kterou navrhujeme jako nezávislou stavbu dle požadavků ČEZu se svým ochranným pásmem.

ETAPA 3 – vybudování běžeckého tunelu. Tunel navrhujeme jako 4 dráhový o čisté běžecké délce 60 metrů, startovací plochou 3 metry a doběhu 9 metrů. Vstup do tunelu bude z chodby zázemí, kdy se zúží vstupní hala. Tato stavba si vyžádá přeložky inženýrských sítí.

Konstrukční a matriálové řešení
Hala – konstrukce haly je uvažována z dřevěných lepených rámových vazníků s kloubovým uložením. Vnější opláštění haly je uvažováno z plechových fasádních panelů s izolací z PIR pěny. Po celém obvodu haly je umístěn pásový světlík z prostorového polykarbonátu o tepelném odporu totožným s kvalitním trojsklem. Vnitřní opláštění haly je z biodesek. Tribuna je z dřevěné konstrukce zavěšené na vaznících.
Zázemí – konstrukce této přízemní budovy je zděná s dřevěnými stropy. Fasáda je opláštěná prostorovým polykarbonátem.
Běžecký tunel- konstrukce je zděná, sendvičová, s vnější části z monolitického betonu. Strop prefabrikovaný betonový.
Technologie – předpokládáme napojení na teplovod jak na zdroj tepla. Distribude bude pomocí sálavých stropních panelů. Větrání bude nucené s rekuperací.

TOPlist