WMA architects

Nový hřbitov v obci Jezdkovice

Stavba se nachází v Moravskoslezském kraji v malé obci Jezdkovice. Řešený pozemek budoucího hřbitova je umístěn severovýchodně od obce při hranici katastrálních území Jezdkovic a Stěbořic. V současnosti slouží pozemek jako orná půda zemědělského půdního fondu. Ostatní navazující pozemky slouží taktéž jako orná půda.
Území bude přístupné po nově zřízené zpevněné komunikaci v místech stávající polní cesty. Docházková vzdálenost od obce je cca 220 m.
Pozemek je z východní strany ohraničen polní cestou. Ze zbylých čtyř stran jej obklopuje orná půda pozemku s p.č. 445/11. Parcela je přibližně čtvercového tvaru o rozměrech zhruba 43×45 m. Terén pozemku je sklonitý se spádem od severozápadu k jihovýchodu s celkovým převýšením přibližně 2 m. Přístup na pozemek bude z východní strany z nově zřízené zpevněné příjezdové komunikace.

Z důvodu vedení inženýrských sítí bude nutno plochu pro pohřbívání zmenšit na obdélník 43,5 x32,5 m. Hřbitov bude rozdělen do několika menších celků podle způsobu uložení ostatků. V centru je navržena vsypová a rozptylová loučka, na ni navazuje kolumbárium, urnové hroby a hroby pro pohřbívání do země. Na ostatních nezastavitelných plochách bude zřízeno parkování pro návštěvníky hřbitova.

ARCHITEKTURA, HMOTA, PROVOZ

Cílem bylo navrhnout nový, moderní a kapacitně odpovídající hřbitov pro malou obec o cca 250 obyvatelích. Požadavkem investora bylo navržení sektorů pro různé způsoby uložení ostatků.
Koncept je založen na osové souměrnosti odvíjející se od středu dispozice. Centrum hřbitova tvoří vsypová a rozptylová loučka s dominantním stromem. Okolo loučky jsou v pravidelném rastru navrženy kolumbární sloupy pro uložení zpopelněných ostatků. Doplněním zelení a lavičkami se vytvoří příjemné a klidné pietní místo. Místa pro pohřbívání do země jsou orientována na severní a jižní straně podél hlavní dlážděné hřbitovní komunikace. Během postupného obsazování míst a růstu hřbitova vzniknou v několika fázích tři řady hrobů za sebou přístupné menšími cestičkami. Stejným principem budou vystavovány urnové hroby umístěny na západní a východní hranici hřbitova.
Součástí areálu bude jednoduchý hospodářský domek s valbovou střechou umístěný na severu parcely při východní hranici hřbitova. Domek bude sloužit k uložení nářadí pro údržbu hřbitova. Druhou polovinu objektu bude tvořit bezbariérové WC pro návštěvníky. Na objekt navazuje místo pro kontejner na uskladnění hřbitovního odpadu.
Celý areál bude vymezen dvoumetrovým oplocením. Pro vstup na hřbitov bude sloužit hlavní vstupní brána umístěna v ose pozemku na východní straně. Druhá brána umístěna vedle hospodářského objektu bude sloužit pro odvoz hřbitovního odpadu.

KONSTRUKCE, MATERIÁLY

Hlavní hřbitovní komunikace a plochy v předprostoru hřbitova budou zhotoveny z žulový dlažebních kostek. Menší postupně vzniklé chodníčky k jednotlivým hrobům jsou uvažovány jako mlatové. Plocha okolo vsypové loučky a předprostor hospodářského domku je taktéž uvažován z mlatu. Plochy kolem kolumbárních sloupů budou ze štěrkového trávníku. Na zbylých nezastavěných plochách bude provedeno zatravnění.
Oplocení hřbitova ze severní strany bude z kamenné zídky. Pro optické oddělení od obce bude současně zídka vystavěna i na jižní straně s doplněním menších úseků u obou vstupů. Hřbitovní brány, stejně jako zbylá část oplocení, budou ze svislých dubových prken kotvených k ocelové konstrukci.
Pro sjednocení vzhledu bude použit na fasádu hospodářského objektu obklad z kamene korespondující s hřbitovní zdí. Na střechu domku budou uloženy šablony z břidlice.
Kolumbární sloupy budou vyrobeny na míru jako prefabrikát z probarvovaného betonu.
Mobiliářové prvky a všechny doplňové ocelové konstrukce budou opatřeny nátěrem antracitové barvy. Na lavičky a odpadkové koše bude použito dubové dřevo.

TOPlist